بغض نماینده سازمان ملل در امور فلسطین

سخنگوی آژانس امداد رسانی سازمان ملل متحد به آورگان فلسطینی در خاورمیانه در مصاحبه خود با شبکه الجزیره،در حین گزارش دهی در مورد حمله اسرائیل به مدرسه سازمان ملل ،ناگهان بغضش میترکد و نمیتواند گریه خود را کنترل کند.