اجرای زنده آهنگ گله از گرگ

اجرای زنده آهنگ گله از گرگ توسط حامد زمانی در همایش خط قرمز

متن شعر:

آی چوپان، حذر از خواب؛ که تاوان نتوان

چشم بستی، گله از گلّه‌ی گرگان نتوان