طنز /پشتم گرمه بر اساس زندگی نامه جونیور

انیمشینی طنز از حمایت های بابا اکبر برای مهدی بابا با استفاده از یک پیام بازرگانی ساخته شده است.
انیمشینی طنز از حمایت های بابا اکبر برای مهدی بابا با استفاده از یک پیام بازرگانی ساخته شده است.
انیمشینی طنز از حمایت های بابا اکبر برای مهدی بابا با استفاده از یک پیام بازرگانی ساخته شده است.