اراده ای که هرگز شکسته نمی شود

بیش از 7 سال در شرایط تحریم غذایی و دارویی و مواد اولیه زندگی؛ زندگی کنند و شاید دلیل جنگ های تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه در چند سال اخیر؛ همین مقاومت مردم فلسطین در قبال اسراییلی ها بوده است.
جنگ علیه نوار غزه در حال وارد شدن به یک ماهگی است. جنگ علیه پر تراکم ترین منطقه دنیا بر حسب جمعیت، جنگی که از سوی رژیم صهیونیستی در حال تحمیل است و بر اساس ادعای خودشان که چهارمین ارتش بزرگ و مجهز دنیا هستند هنوز نتوانستند مقابل گروه های محدود مقاومت ایستادگی کنند .