فیلم کوتاه، شبیه سازی آنچه در غزه اتفاق می افتد؛ هیچ راهی درمیان نیست

فیلم کوتاه (no Way through) به شبیه سازی بخشی از ظلمی که در غزه به مردم فلسطین وارد می شود در فضای شهری کشور انگلیس پرداخته و تصادف یک دختر انگلیسی را با نماد دختری فلسطینی به نمایش می گذارد. این فیلم کوتاه بصورتی کاملا واضح و در زبان تصور هنری نشان میدهد که در منطقه غزه روشن ترین حقوق انسانی که حق استفادهاز امکانات درمانی است زیر پا گذاشته می شود.
فیلم صحنه ای از نیاز یک فرد فلسطینی به بیمارستان و مراکز درمانی را نشان می دهد که با وجود ایست بازرسیهای متعدد نظامی برای کنترل عبور فلسطینیان و مسدود کردن از گذرگاه ها، بسیاری از آسیب دیده گان جان خود را از دست می دهند.