نامه کودکی از غزه به اعراب 45 دقیقه قبل از شهادت

کودکی از کودکان غزه در دقایقی قبل از شهادت این فیلم را توسط خانواده خود پر کرد و پس از شهادتش این فیلم منتشر گردید مدت زمانی که این فیلم گرفته شده و زمان شهادت این کودک به همراه خانواده اش تنها 45 دقیقه بیشتر نبوده است