شما وحشی هستید یا ما؟

گفتاری کوتاه از امام پیرامون وحشی گری صهیونیسم بین الملل و آمریکای جنایت کار.از این سخنان حکیمانه بیش از بیست سال میگذرد و شاید هنوز عالم زیر سیطره آمریکا و شوروی بوده است.اما امام فرزانه و تیز بین با بینش الهی خود رفراندوم از مردم ستمدیده دنیا را راهی برای شناخت خوی تجاوز گری صهیونیست های عالم و آمریکای جنایتکار معرفی میکند .با این وجود این مهم محقق شده است و امروز رفراندوم مردم جهان نسبت به جنایات صهیونیست ها در غزه را در خیابان های دنیا مشاهده میکند.