انیمیشن، حال و هوای این روزهای مردم غزه

این انیمیشن حال و هوای این روزهای غزه را نشان می دهد که از همه طرف محاصره شده و حتی مصر هم دشمنی خود را با بستن گذرگاه رفح نشان می دهد...