مدافعان خلیج فارس

پس از تاسیس کمپانی هند شرقی کشورهای استعمار گر خصوصا هلند درپی منافع استکباری خود با توسل به نیروی نظامی راهی خلیج فارس شدند.هدف آنها تسلط بر خلیج فارس بود و ازهیچ اقدام وحشیانه ای چشم پوشی نکردند آنها که دربرنامه استعماری خود با مقاومت کمتری در سرزمین های دیگر روبرو شده بودند اینبار چشم طمع به جزایر خلیج فارس دوخته بودند.این سرزمین متفاوت از دیگر سرزمین ها بود.دلیران این سرزمین دلیل این تفاوت بود.