نیمه طنز چسبندگی های دولت

129
15 آذر 1394

نیمه طنز چسبندگی های دولت . به نظر شما چرا دکتر روحانی رییس جمهور محترم با منتقدین خود به این نحو سخن می گویند ؟ واقعا چرا ؟
نیمه طنز چسبندگی های دولت . به نظر شما چرا دکتر روحانی رییس جمهور محترم با منتقدین خود به این نحو سخن می گویند ؟ واقعا چرا ؟
نیمه طنز چسبندگی های دولت . به نظر شما چرا دکتر روحانی رییس جمهور محترم با منتقدین خود به این نحو سخن می گویند ؟ واقعا چرا ؟

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x