از ادعای خزانه ی خالی تا واردات ماشین های لوکس

درحالی که دولتمردان و شخص رئیس جمهور از خالی بودن خزانه دولت سخن می گویند و با دادن امتیازات زیادی در توافقنامه ژنو مدعی آزادکردن بخشی (بخش اندکی) از دلارهای نفتی هستند، شاهد افزایش حدود 3 برابری واردات ماشین های لوکس به کشور نسبتبه 3ماهه سال گذشته هستیم!!
این درحالی است که دلارهای نفتی که آزاد شده باید برآورده کننده ی نیازهای اساسی و ضروری مردم همچون داروها و کالاهای اساسی باشد و در شرایطی که همچنان بخاطر تحریم های ظالمانه نظام بانکی قادر به استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت کشور نیستیم، عده ای از راحت طلبان و سرمایه داران با مجوز دولتی مقدار زیادی ارز را صرف وارد کردن ماشین ها و کالاهای لوکس خارجی می کنند و سرمایه هنگفتی از کشوربهاین واسطه خارج می شود و تنها عده ای معدود از منافع آن بهره مند می شوند..