پیش بینی "محسن رضایی" درباره این روزهای شیخ روحانی

205
15 آذر 1394

آقای روحانی شما که با یک انتقاد کوچک اینگونه عصبانی می شوید فردا روزی که ریاست جمهوری کشور را به عهده گرفتید چه خواهید کرد؟
آقای روحانی شما که با یک انتقاد کوچک اینگونه عصبانی می شوید فردا روزی که ریاست جمهوری کشور را به عهده گرفتید چه خواهید کرد؟
آقای روحانی شما که با یک انتقاد کوچک اینگونه عصبانی می شوید فردا روزی که ریاست جمهوری کشور را به عهده گرفتید چه خواهید کرد؟


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x