سرانجام دیپلماسی سازش در قیام مختار

تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند پس از آن گردنتان را میشکند.

کاری از سایت جامع طیبین
تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند پس از آن گردنتان را میشکند.

کاری از سایت جامع طیبین