زیر و زبَرِ داستان اعتدال از زبان علامه مصباح یزدی

گفتاری مبسوط از علامه مصباح یزدی پیرامون کلمه اعتدال و آنچه گفتمان اعتدال نامیده شده در آخرین روزهای سال 92


متن این گفتار را در اینجا ببینید

با تشکر از دفتر پژوهش های فرهنگیگفتاری مبسوط از علامه مصباح یزدی پیرامون کلمه اعتدال و آنچه گفتمان اعتدال نامیده شده در آخرین روزهای سال 92


متن این گفتار را در اینجا ببینید

با تشکر از دفتر پژوهش های فرهنگی