رونمایی هاشمی و شمخانی از «ایران ۱۴۰»

آقایان هاشمی رفسنجانی و شمخانی وزیر دفاع وقت، در مراسم رونمایی از هواپیمای ایران 140.

ایندر حالیست که پس از حادثه روز یکشنبه که منجر به کشته شدن جمعی از هموطنانمان شد عده ای مغرض سیاسی سعی کردند این حادثه را به کم کاری دولت قبل مرتبط کنند.