احسان علیخانی: تلویزیون که برای بابای من نیست!/قسمت ۵

احسان علیخانی: گفتند حق ندارید این پسر بچه را روی آنتن ببری!/ امثال عقیل هستند که اگر چهل بار هم توی گوشت بزنند، باز ماه عسل را ادامه می دهی/ تلویزیون که برای بابای من نیست هر کاری دلم بخواهد انجام دهم - قسمت پنجم