آهنگ ترانه پاییز محمد عبدالحسینی

«پاییز» نام ترانه ای است که محمد عبدالحسینی آن را خوانده است.