چند توصیه برای یک زندگی بهتر

این فیلم مفهومی زیبا را همراه با توصیه هایی برای یک زندگی بهتر با هم ببینیم.