صحنه های خنده دار از شوت شدن

سلام . برای امروز شما کلیپ بسیار زیبا از افتادن آماده ساخته ایم . افتادن در شهر بازی - برخورد دوچرخه با دوربین فیلمبرداری - افتادن و خوردن با سر به زمین از پشت ماشین - چرخیدن با صندلی و شوت شدن از روی آن .

بازی با توپ و برخورد و خوردن به پنجره و شکستن آن - افتادن از روی اپن آشپزخانه - شوت شدن هنگام کشیدن درخت از ریشه - فیلمبرداری و صحنه ی تصادف اشیا با فیلمبردار و دوربینش - ملق زدن و کله پا شدن ، همه و همه با چندین صحنه ی خنده دار دیگر که گل لبخند را بر لبان شما خواهد نشاند . در ادامه با فیلم همراه با ما باشید .