دکتر عباسی: اگر فتنه گران سال 88 شکست را می پذیرفتند

سخنرانی استاد دکتر حسن عباسی درباره فتنه 88 و تبعات بین المللی آن در مجموعه کلبه کرامت.اگر فتنه گران سال 88 شکست خود را می پذیرفتند و به رئیس جمهور تبریک می گفتند...
سخنرانی استاد دکتر حسن عباسی درباره فتنه 88 و تبعات بین المللی آن در مجموعه کلبه کرامت.اگر فتنه گران سال 88 شکست خود را می پذیرفتند و به رئیس جمهور تبریک می گفتند...