آقایان مذاکره کننده،تحریم ها هسته ای نیست

این سخنان را جان کری در 20آذر به زبان آورده است.حال اگر سخنان حکیمانه رهبر انقلاب که ناشی از نگاه عمیق ایشان به ماجراست و در تاریخ 12آبان ماه و قبل از توافقات ژنو ایراد شده را مطالعه کنید در میابید اصولا مذاکرات هسته باعث کاهش تحریم ها نخواهد شدو اصالت تحریم ها موجودیت ایران را هدف گرفته اند و نه برنامه هسته ای.ولی اینکه بخشی از بدنه دولت و برخی از سیاستمداران فرتوت چرا با دادن آدرس غلط به دشمن مردم را در این ورطه انداخته اند جای بسی تامل دارد.هزینه این مذاکرات و خدشه دار شدن مقاومت ملت ایران بخشی از این محاسبات است.در ادامه سخنان مقام معظم رهبری در باره ماهیت تحریم ها را میبینید.