رجز خوانی کودک یمنی درامتداد بیداری اسلامی

رجز خوانی نوجوان یمنی درامتداد بیداری اسلامی

ان شالله همیشه عاشورایی باشید
رجز خوانی نوجوان یمنی درامتداد بیداری اسلامی

ان شالله همیشه عاشورایی باشید