مستند بازگشت ممنوع ، کمپ اشرف

مستند «بازگشت ممنون» روایت زندگی یکی از اعضای گروهک تروریستیمنافقین در کمپ اشرف و زندگی برده گونه آنهاست که توانسته از آنجا خلاص شود و اکنون توبه کرده و به وطن بازگشته است.