انقـــلابیون پوســـیده و استوانه های خسته و ترک خورده

سخنان استاد رحیم پورازغـــــــدی پیرامون برخی انقلابیون خسته و پوسیده از هویت انقلاب که شامل حال برخی از بزرگان و استوانه های نظام می شود.
سخنان استاد رحیم پورازغـــــــدی پیرامون برخی انقلابیون خسته و پوسیده از هویت انقلاب که شامل حال برخی از بزرگان و استوانه های نظام می شود.