مستند جنایات تکفیری ها در المالکیه

مستند "المالکیه" با زبانی ساده به نشان دادن جنایات تکفیری ها در روستای المالکیه سوریه می پردازد که اهالی آن توسط تکفیری ها سوزانده شدند!
مستند "المالکیه" با زبانی ساده به نشان دادن جنایات تکفیری ها در روستای المالکیه سوریه می پردازد که اهالی آن توسط تکفیری ها سوزانده شدند!