مستند معاهده

در اين مستند دکتر علي اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي هسته‌اي و دکتر آقاميري استاد هسته‌اي دانشگاه شهيد بهشتي به تحليل بند به بند معاهده "ان پي تي" مي‌پردازند.