بالاتر از خبر، توجیه جالب کاذب(صادق)صبا درباره گزینش واژه ها در BBC فارسی

گزارش خبری «بالاتر از خبر» پنجشنبه 6 شهریور
توضیح جالب رئیس شرکت خودروساز از هزینه کردن چندین میلیاری در خریدبازیکنان فوتبال، سینه چاککردن عده ای برای خانه سینما، توجیه جالب کاذب صبا درباره دلیل استفاده نکردن از واژه "تروریست" برای داعش و ...