شفق مدیا، انیمیشن گورستان توافق های امریکایی

این روزها باز روح توافق در آمپاس رفته است !

کاری از #گروه_چند_رسانه_ای_شفقشفق
مدیا، انیمیشن گورستان توافق های امریکایی