فیلم طنز: ایست و بازرسی داعش

در این کلیپ با هنر طنز رابطه داعش با مسلمانان و سایر ادیان به تصویر کشیده شده است.و تنها استثنائی که داعش با آن مشکل ندارد را اسرائیل معرفی میکند.
در این کلیپ با هنر طنز رابطه داعش با مسلمانان و سایر ادیان به تصویر کشیده شده است.و تنها استثنائی که داعش با آن مشکل ندارد را اسرائیل معرفی میکند.