تیزر ایران قربانی ترورسیم

پرونده حوادث تروریستی در ایران، نام ۱۷۰۰۰ قربانی بی گناه را در خود ثبت کرده است که گواهی روشن برخشونت گروههای افراطی و سند تاریخی و غیرقابل انکاری در اثبات این واقعیت که کشور ما بزرگترین قربانی تروریسم در قرن بیستم بوده است.