آتش زدن مقر داعشی ها توسط ارتش عراق

در این فیلم طی تشدید تنش بین نیروهای ارتش عراق و داعش ،نیروهای ارتش مناطق وسیعی از محل استقرار داعش را به آتش میکشند
در این فیلم طی تشدید تنش بین نیروهای ارتش عراق و داعش ،نیروهای ارتش مناطق وسیعی از محل استقرار داعش را به آتش میکشند