والله اسرائیل را درهم می کوبیم

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است
والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است