خون می چکد از برگ توضیح المسائل ها!

مداحی حاج رضا نریمانی درباره وحدت شیعه و سنی و افراطیون دو طرف
مداحی حاج رضا نریمانی درباره وحدت شیعه و سنی و افراطیون دو طرف