کلیپ کوتاه، پرهیز از گمان بد نسبت به دیگران

در این کلیپ کوتاه که یک از مجموعه کلیپ های به تصویر کشیدن توصیه های اخلاقی در قرآن است، به زیبایی موضوع «گمان بد بردن نسبت به دیگران» و گناهانی که در این باره ممکن است گریبانگیر انسان شود، به نمایش در آمده است.
در این کلیپ کوتاه که یک از مجموعه کلیپ های به تصویر کشیدن توصیه های اخلاقی در قرآن است، به زیبایی موضوع «گمان بد بردن نسبت به دیگران» و گناهانی که در این باره ممکن است گریبانگیر انسان شود، به نمایش در آمده است.