عیادت آیت الله جوادی آملی از امام خامنه ای

دو روز پس از انجام عمل موفقیت آمیز امام خامنه ای در یکی از بیمارستان های دولتی تهران، آیت الله جوادی آملی از ایشان عیادت کردند.
دو روز پس از انجام عمل موفقیت آمیز امام خامنه ای در یکی از بیمارستان های دولتی تهران، آیت الله جوادی آملی از ایشان عیادت کردند.