سیاست دوگانه غرب دربرابر مسلمانان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، این کاریکاتوریست انگلیسی، در آثار خود توانسته است، بسیاری از اصول دینی مسلمانان که کشورهای غربی حتی اگر به آن پایبند نباشند، اما برایشان ارزشمند است (مثل بنیان خانواده و جایگاه زن در جامعه)، به خاطرش مسلمانان را تقبیح کرده و بد بازنمایی می کنند.