نقد بازی Assassins Creed Unity و اهداف پشت پرده آن

مقدمه: روشهای تحلیل زیادی برای شناخت بک پدیده در دانش روش‌شناسی در علوم انسانی وجود دارد. تحلیل گفتمان (discourse analysis)یک تحلیل جامع در شناخت یک پدیده را در بر دارد. تحلیل گفتمان تنها به اجزای آن پدیده نمی‌نگرد بلکه آن را در بافت و جریان ظهور آن بررسی می‌کند. به بیان دیگر این تحلیل نه تنها به توصیف پدیده بلکه به تحلیل تاریخی، فرهنگی، نشانه‌شناختی و زبان شناختی و حتی سیاسی پدیده می‌نشیند. در این تحلیل ما به کمک این روش سعی در کنکاش ابعاد بازی داریم. البته در این تحلیل سعی کردیم نگاهی توصیفی به ابعاد ناشناخته‌ی بازی داشته باشیم و قضاوتهای خویش را در چیدمان این توصیفات بگنجانیم و کوشیدیم تنها در بخش نتیجه‌گیری قضاوت‌های خویش را با صراحت بیان کنیم. [۱]