دیگر بنی آدم اعضای یکدیگر نیستند

شعرخوانی نوجوان هنرمند، محمدمتین مالکی در همایش بچه های ایران، بچه های غزه/ 16 مرداد ماه 1393/ برج میلاد تهران
شعرخوانی نوجوان هنرمند، محمدمتین مالکی در همایش بچه های ایران، بچه های غزه/ 16 مرداد ماه 1393/ برج میلاد تهران
شعرخوانی نوجوان هنرمند، محمدمتین مالکی در همایش بچه های ایران، بچه های غزه/ 16 مرداد ماه 1393/ برج میلاد تهران