برخی مسئولین خجالت میکشند بگویند سینمای اسلامی میخواهیم

برخی مسئولین خجالت میکشند بگویند سینمای اسلامی میخواهیم...!
برخی مسئولین خجالت میکشند بگویند سینمای اسلامی میخواهیم...!
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای