استاد فرشچیان از زمان طاغوت مذهبی بود

هنرمندی که با وجود همه بی مهری ها و فشار ها کشورش را نفروخت! اردشیر مجرد تاکستانی نگارگر و محقق نگارگری یکی از شاگردان استاد فرشچیان است که این روزها فضای دانشگاه را ترک کرده و در گوشه خانه کارهایش را انجام می‌دهد.
فرشچیان از زمان طاغوت مذهبی بود.