موشنگرافی تکفیری ها قسمت دوم، تروریست هایی که خود را تبرئه می کنند

ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!
ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!
ابوغریبی ها، تروریستهایی که خود را ناظم تمام کشور های جهان می دانند، اوباما خیمه شب بازی صهیونیسم!