پرونده های کی.اس ، قسمت سوم ، دموکراسی به سبک صهیونیسم

آمریکا ، آمریکا و آمریکا !!! نام منحوس کشوری که تمام جوامع تحت سلطه رسانه ای پیشرفته و نیمه پیشرفته جهان آن را سرزمین رویایی و اتوپیای توصیف ناپذیر می خوانند بخاطر القائاتی که از فیلمهایی مانند کاپتان آمریکا یک و دو و همانند این صحنه پردازی های هالیوودی گرفته اند. بهشتی (افلاس و کثافت بار) در روی زمین! مکانی که آزادی مطلق در آنجا حاکم است! جایی که حتی همجنس بازی و تجاوز به کودکان هم رسمیت می یابد! این کشور شیطانی آزادی را تا چنین مراحل شرم انگیز و غیر انسانی هم دارد! پرونده های کی.اس سندی بر دروغ بودن تمام شعارهای آزادی در این سرزمین سلطه و زور و تزویر است. پرونده های کی.اس افشاگر جنایتها و خیانت های آمریکا این شیطان بزرگ به تمام بشریت است. پرونده های کی.اس راز جنایت مخوف قتل بیش از سه هزار شهروند بی گناه برجهای تجارت جهانی را افشا می کند.