خاتمی به مجلس گفت پروتکل الحاقی به ضرر کشور است، مخالفش باشید

علیرضا محجوب در برنامه‌ی شناسنامه (۳۱ مرداد ۹۳) به ذکر خاطره‌ای از طرح پذیرش پروتکل الحاقی از سوی مجلس ششم و اعتراض سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت به آن پرداخت.
بله مجلس اصرار می‌فرمود، بعد آقای خاتمی از این برآشفتند و بعضی را صدا کردند و ما هم دعوت نمودند و در آن جلسه عتاب و خطاب کردند که مجالس باید با این موضع مخالف باشند ما تحت فشار هستیم، شما باید به ما بگویید چرا می‌خواهید ملحق شوید. مگر پذیرش الزامات به نفع دولتی است که شما ما را تکلیف می‌کنید که الزاماتی را که ممکن است به زیان کشور باشد بپذیریم.