قاب های ماندگار

مجموعه قاب های ماندگار / شبکه انقلابی افق . بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو... این قسمت : علی فریدونی هزار فریم عکس نگاتیو از هشت سال دفاع مقدس حاصل سختی ها و فداکاری ها مجاهدانه ای او است. با هم می بینیم پنج دقیقه و اندی بودن با او را.
مجموعه قاب های ماندگار / شبکه انقلابی افق . بسم الله الرحمن الرحیم الهی به امید تو... این قسمت : علی فریدونی هزار فریم عکس نگاتیو از هشت سال دفاع مقدس حاصل سختی ها و فداکاری ها مجاهدانه ای او است. با هم می بینیم پنج دقیقه و اندی بودن با او را.