حمید استیلی در شبکه ضدایرانی فارسی1

حمید استیلی در شبکه انگلیسی و ضدایرانی فارسی وان چه میکند؟!!
آقای استیلی! در سفرهای فرنگ مراقب باشید به چه شبکه ای دعوت می شوید...!!!