مستند جستجوگر - رفراندوم استقلال اسکاتلند از انگلیس

در این برنامه جستجوگر به تحلیل و بررسی سرنوشت همه پرسی برای استقلال مردم استکاتلند از انگلستان و لندن می باشد. آینده این سرزمین چه خواهد شد؟ آیا این استقلال به نفع مردم استکاتلند است یا خیر؟ چه منتقدانی رای موافق دارند و کدامشان ممتنع؟ چرا؟ با جستجوگر به پاسخ سوالات بالا و بسیاری از سوالات دیگر دست خواهید یافت!
در این برنامه جستجوگر به تحلیل و بررسی سرنوشت همه پرسی برای استقلال مردم استکاتلند از انگلستان و لندن می باشد. آینده این سرزمین چه خواهد شد؟ آیا این استقلال به نفع مردم استکاتلند است یا خیر؟ چه منتقدانی رای موافق دارند و کدامشان ممتنع؟ چرا؟ با جستجوگر به پاسخ سوالات بالا و بسیاری از سوالات دیگر دست خواهید یافت!