پیام یک آیه ، مسخره کردن دیگران

2823
111کانال باروت
توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


فیلم کوتاه که
2823
111کانال باروت
توضیحات
کلیدواژه
اشتراک گذاری
ویدئو در سایت شما


فیلم کوتاه که با زیان ساده و زیبایی دستور قرآن در زشت بودن و ردکردن تمسخر دیگران را به تصویرکشیده است.

کاری از شبکه افق سیما
با زیان ساده و زیبایی دستور قرآن در زشت بودن و ردکردن تمسخر دیگران را به تصویرکشیده است.

کاری از شبکه افق سیما