بازگشت و سید اکرم (یازدهمین و دوازدهمین قسمت از مستند پیاده روی اربعین)

اختصاصی مستضعفین/ روایت یازدهم و دوازدهم از مستند پیاده روی اربعین
سید اکرم: دو ساله نمیتونم روضه امام حسین رو گوش کنم...

-این مستند شامل دوازده قسمت میباشد که تا اربعین حسینی به صورت متناوب بازنشر می شود.
اختصاصی مستضعفین/ روایت یازدهم و دوازدهم از مستند پیاده روی اربعین
سید اکرم: دو ساله نمیتونم روضه امام حسین رو گوش کنم...

-این مستند شامل دوازده قسمت میباشد که تا اربعین حسینی به صورت متناوب بازنشر می شود.