پنجمین قسمت از هفته نامه مستضعفین

در این قسمت از مجله ی سیاسی تحلیلی مستضعفین نیز سه موضوع را مطرح کردیم که بیشتر نشان دهنده مسیر یک مبارز مسلمان انقلابی است . در بخش اول ابتدا استاد رحیم پور به معرفی ویژگی های بارز یک انقلابی حقیقی از دیدگاه امام می پردازد و در بخش دوم مقاله ای از پدر استاد رحیم پور یعنی حاج حیدر رحیم پور که از مبارزین سرشناش انقلاب نیز می باشند را مرور می کنیم و در بخش انتهایی به نگاه رهبری نسبت به تشکل های دانشجویی می پردازیم . منتظر ارائه پیشنهادات شما هستیم