جنگل باغ شادی

از مساحت كل استان یزد كه معادل 12846329 هكتار می‌باشد سطحی برابر 183923 هكتار را جنگل اعم از طبیعی و دست كاشت تشكیل می‌دهد. «جنگل: عبارتست از یك جامعه زیستی متشكل از درختان و درختچه‌ها و گیاهان علفی و جانواران كه تحت تاثیر محیط ایجاد شده و قادر به ادامه حیات به طور مستقل می‌باشد» با توجه به شرایط اقلیمی گرم و خشك و كویری حاكم بر استان یزد درصد زیادی از مساحت آن را اراضی لخت و فاقد پوشش گیاهی پوشانده است و بخش كمی از آن را اراضی جنگلی تشكیل می‌دهد. جنگل باغ شادی (بنه و بادام) هرات: در جنوبی‌ترین نقطه استان یزد در شهرستان خاتم منطقه جنگلی باغ شادی وجود دارد كه از لحاظ نوع و تركیب و وسعت در استان منحصر به فرد است ولی به جهت شرایط اكولوژیك حساس و شكننده منطقه و فشار بی امان و بسیار زیاد دام خسارات جبران ناپذیری به گونه‌های با ارزش بنه و بادام منطقه وارد آمده است. مساحت محدوده جنگلی هكتار می‌باشد. كه در 25 كیلومتری مركز دهستان چاهك ازتوابع بخش مركزی شهرستان خاتم قراردارد. از طرف شمال به محدوده سامان كندر و باغ شادی از طرف مغرب به كوه سربره از طرف جنوب به روستای باغ معدن و از طرف شرق به جاده فرعی بختیاری باغ شادی محدود میگردد. این محدوده در بین عرض‌های جغرافیایی 55 48 29 و 47 29 و طول جغرافیایی 33 06 54 و 50 09 54 واقع می‌باشد.…